Reisevilkår

Reisevilkår

Generelle betingelser og informasjon

Avtalens inngåelse
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Betaling

Depositum
Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved besilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på 20 % av orderen eller minimum kr. 1.000,- per person, med mindre annet er avtalt.

Restbeløpet
Restbeløpet forfaller til betaling ca 35 dager før avreise, med mindre annet er opplyst. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser overnfor underleverandører som forfaller tidligere, kan restbeløpet forfalle tidligere. Om det er mindre enn 35 dager til reisens start forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart etter ordrebekredtelse. Dersom fristen for betaling ikke overholdes bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum.

Navn
Vennligst kontoller at alle navn på reisende stemmer overens med passet. Dette er viktig i forhold til flybilletter, og eventuelt visum. Dersom du oppdager en uoverensstemmele, vennligst ta kontakt med din reisekonsulent umiddelbart. I noen tilfeller er det ikke mulig å endre navn på flybilletten når den er utstedt, og andre flyselskap tar et gebyr for å endre navn. JTB Norway/Japanspesialisten er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Skatter og avgifter
Valutakurser og andre forhold som påvirker skatter og avgifter på landarrangement og flybilletter kan forekomme. Dersom dette forekommer, må dette innkreves fra kunden før avreise, på vegne av underleverandører. Noen land har lokale flyplassavgifter som betales ved innsjekk.

Billett og reiseplan
Du mottar billetter, reiseplan, vouchere m.m. fra oss før avreose. Noen billetter, som for eksempel enkeltbilletter på tog i Japan, vil ligge klart i resepsjonen på ett av dine hotell. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at ordrebekreftelse og reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt, og med riktig navn i henhold til pass. Dersom navnet ikke er korrekt, kan du bli avvist ved innsjekk til flyet.

Endringer
Dersom det i samsvar med underleverandører er mulig å foreta navneendring eller annen form for endring på billetter, hoteller osv. blir det beregnet et gebyr på kr. 500,- per person per endring i tillegg til gebyrer som kreves fra underleverandører.

Avbestilling
Du har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr på kr. 500,- frem til 42 dager før avreisetidspunktet. Ved reiser av kort varighet (mindre enn 5 døgn) som blir bestilt senere enn 42 dager før avreise, eller av lang varighet (over 42 døgn) kan arrangøren sette en annen frist.

Avbestiller du etter at fristen er utløpt, skal disse reglene gjelde:
1. Avbestilling mellom 42 dager til 15 dager før avreisetidspunktet: refusjon av det innbetalte beløp minus depositumet.
2. Avbestilling mellom 15 dager til 1 dag før avreisetidspunktet, eller utelatt fremmøte ved avreise: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.
Dersom underleverandører har andre refusjonsregler, er det disse som gjelder. I så fall kan kundenes avbestillingsrett ikke begrenses i større grad enn JTB Norways/Japanspesialistens rett overnfor sine underleverandører.

Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, akutt sykdom eller dødsfall i nærmeste familie. JTB Norway/Japanspesialisten tilbyr forsikringer til sine kunder gjennom Gouda.

Pass og visum
Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i orden på reisen. Ta kontakt med oss for informasjon om pass og visum, eller se UDs landsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/

Overdragelse
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at JTB Norway/Japanspesialisten gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
Arrangøren kan i tilfelle overdragelse ta et rimelig navneendringsgebyr på kr 500,-. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

Mangler
Pakkereisen anses som mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller foutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som JTB Norway/Japanspesialisten verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.
Dersom kunden mener det er grunn til klage eller kan påvise mangler under reisen, skal klagen rettes til leverandøren på stedet, som for eksempel hotellet, slik at mangelen eller problemet kan løses. Hvis mangelen deretter ikke løses kan problemet rettes til JTB Norway/Japanspesialisten.
Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristen på 4 uker etter endt reise vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.
Dersom kunden og JTB Norway/Japanspesialisten ikke blir enig vedrørende klage/reklamasjon, skal kunden sende reklamasjonen videre til pakkereisenemda.

Arrangørens ansvar
JTB Norway/Japanspesialisten opptrer som en agent for de flyselskapene vi foretar reservasjon og utsteder flybilletter for. Vårt ansvar for mangler, forsinkelser samt person- og produktskader knyttet til transport er begrenset til det erstatningsansvaret våre underleverandører har i henhold til internasjonale konvensjoner for fly-, skips- og togtrafikk.

JTB Norway/Japanspesialisten skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.
Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.
Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelig- hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

Kundens ansavar
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

Forbehold
Det tas forbehold om prisendring grunnet valutakursendringer, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter som vi ikke har innflytelse over. Ved en økning av pris som følge av dette vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreise. Dette gjelder selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere. Beløpet gjelder betaling til underleverandører. Desom prisførhøyelsen ligger på mer enn 10 % kan kunden heve avtalen. Ved reduksjon i valutakurser, oljepriser, skatter og avgifter vil det gi en tilsvarende reduksjon i prisen.
Flyavganger, og flyselskap kan også bli endret som følge av forhold som JTB Norway/Japanspesialisten ikke har innflytelse over. Vestenlige endringer vil skriftlig bli gitt informasjon om.
Øvrige forhold som vær, uroligheter, stengte veier, streik etc. som JTB Norway/Japanspesialisten ikke har kontroll over kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da forsøke å endre reiseprogrammet på en tilfredsstillende måte, så langt det lar seg gjøre.